ศาสนายิว หรือ ยูดาห์ หรือยูดาย (Judaism)

Posted: สิงหาคม 29, 2009 in Uncategorized

ศาสนายิว หรือ ยูดาห์ หรือยูดาย

สัญลักษณ์ศาสนา

      เครื่องหมายเดิมคือ ราวเทียนหรือกิ่งเทียน 7 กิ่ง แต่ปัจจุบันใช้รูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน 2 รูปเป็นดาว 6 แฉก ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำของกษัตริย์ดาวิด และเป็นเครื่องหมายในผืนธงชาติของอิสราเอลด้วย

ประเภทของศาสนายิว

      ศาสนาเอกเทวนิยม นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ พระยะโฮวา

 

ศาสดา

     โมเสส

 

วันเดือนปีกำเนิดศาสนา

       เกิดก่อน ค.ศ. ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ปี หรือก่อน พ.ศ. ประมาณ 657 ถึง 957 ปี คิดตามสมัยของโมเสส

 

สถานที่กำเนิดศาสนา

       ปาเลสไตน์ หรือประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน

 

เหตุเกิดศาสนา

        ศาสนายิวเป็นศาสนาของชนชาติยิว ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพวกเสมิติกที่แยกมาจากภาคเหนือของทวีปเอเชียและได้แพร่ เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในปาเลสไตน์ ต่อมาพวกฮีบรูบางพวกได้ตกเป็นเชลยถูกกวาดต้อนไปอยู่ในประเทศอียิปต์ แต่ทนการกดขี่ข่มเหงจากพวกอียิปต์ไม่ไหว จึงพากันหลบหนีข้ามทะเลแดงไปรวมกันอยู่ในประเทศปาเลสไตน์อีก ดินแดนนี้มีชนชาติคานาอันหรือคานาไนต์อาศัยอยู่ พวกคานาอันเรียกพวกที่เข้ามาใหม่ว่า “ฮีบรู” แต่เพราะพวกยิวแสดงตัวว่าเป็นผู้มาดี พวกคานาจึงไม่รับเกียจ พวกฮีบรูมีหัวหน้าคนหนึ่งชื่อว่า “ยาขอบ” แต่เวลาทำพิธีทางศาสนาจะเรียกตัวเองว่า “อิสราเอล”

            พวกยิวสืบเชื้อสายทางศาสนามาจากพวกคานาอัน ซึ่งนับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ “พระยะโฮวา” พวกยิวก็ นับถือพระยะโฮวาด้วย แต่ต่อมายังได้นับถือพระเจ้าของคานาอันอีกองค์หนึ่งด้วย คือ “พระเจ้าอาฮีรา” แต่ในที่สุดก็เลิกนับถือพระเจ้าอาฮีรา คงเหลือแต่พระยะโฮวาองค์เดียว แต่พวกยิวยังถูกข่มเหงรังแกจากพวกอียิปต์อีก ครั้งนี้เกือบทำให้พวกยิวเลิกนับถือพระยะโฮวา แต่ได้อาศัยโมเสสซึ่งเป็นต้นกำเนิดศาสนายิว ได้ชี้แจงจูงใจและหว่านล้อมให้ชนชาวยิวนับถือพระยะโฮวาอย่างมั่นคงเหมือนเดิม หลังจากที่ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์

 

จำนวนผู้นับถือศาสนา

       ประมาณ 14,000,000 คน (ปี ค.ศ.2002)

วิธีปฏิบัติในศาสนา

        การปฏิบัติโดยแสดงความจงรักภักดีและบูชาในพระยะโฮวา ปฏิบัติตามเทวโองการผ่านโมเสส และถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ซึ่งระบุไว้ในพระคัมภีร์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยควบคุมชีวิตมนุษย์ให้อยู่ใน ความบริสุทธิ์ตามประสงค์ของพระเจ้า

     ชาวยิวต้องดำรงชีวิตในความบริสุทธิ์ ตามหลักปฏิบัติว่าด้วยสิทธิ 6 ประการ คือ

1.สิทธิในการครอบครองชีวิต

2.สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สิน

3.สิทธิเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

4.สิทธิเกี่ยวกับการแต่งกาย

5.สิทธิเกี่ยวกับการตั้งบ้านที่อยู่อาศัย

6.สิทธิแห่งบุคคลซึ่งรวมถึงสิทธิในการพักผ่อนและเสรีภาพส่วนบุคคล

 

หลักธรรม

           หลักธรรมคำสอนที่สำคัญของศาสนายิว ที่นับว่ามีความสำคัญและชาวยิวใช้หลักคำสอนตามที่พระเจ้าสั่งหรือแจ้งลงมา ทางโมเสสเป็นหลัก ดังนี้

บัญญัติ 10 ประการ

1. อย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเรา (พระยะโฮวา) เลย

2. อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นสัณฐานรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าอากาศเบื้องต้น หรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้ หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้น ด้วยเรายะโฮวาพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าหวงแหน ให้โทษของบิดาที่ชังเรา (ยะโฮวา) นั้น ติดเนื่องจนถึงลูกหลานกระทั่งสามสี่ชั่วอายุคน แต่แสดงความกรุณาแก่ผู้รักเราและรักษาบัญญัติของเราถึงหลายพันชั่วอายุคน

3. อย่าออกนามยะโฮวา พระเจ้าของเจ้าเปล่าๆ ด้วยผู้ที่ออกนามของพระองค์เล่นเปล่าๆ นั้น ยะโฮวาจะไม่ปรับโทษหามิได้

4. จงนับถือวันซะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ตามคำยะโฮวา พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสสั่งไว้แก่เจ้า จงทำการงานของเจ้าให้สำเร็จ ในระหว่างหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้น เป็นซะบาโตของยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระทำการสิ่งใดๆ คือเจ้าเองหรือบุตราบุตรีของเจ้าหรือทาสาทาสีของเจ้า หรือตัวโคของเจ้าหรือตัวลาของเจ้า หรือบรรดาสัตว์ใช้ของเจ้า จงระลึกว่าเจ้าเป็นทาสในประเทศอายฆุปโต (อียิปต์)และยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า ได้พาเจ้าออกมาจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรเหยียดออกนั้น เหตุฉะนี้ ยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า ได้บัญชาสั่งให้เจ้ารักษาวันซะบาโตนั้น

5. จงนับถือบิดามารดาของตน ตามคำยะโฮวาตรัสสั่งนั้น เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และจำเริญอยู่บนแผ่นดินซึ่งยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า

6. อย่าฆ่าคน

7. อย่าล่วงประเวณี สามีภรรยา

8. อย่าลักทรัพย์

9. อย่าเป็นพยานกล่าวความเท็จต่อเพื่อนบ้าน

10. อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน อย่าโลภเรือนของเพื่อนบ้านหรือไร่นาของเขา หรือทาสาของเขาหรือทาสีของเขาตัวโคหรือตัวลาของเขา หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของเพื่อนบ้าน

      เกี่ยวกับการสร้างโลกและชีวิตข้อความในพระคัมภีร์เก่ากล่าวว่า เมื่อเดิมพระเจ้าได้นิรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน ดินนั้นก็ว่างเปล่าอยู่ มีความมืดอยู่เหนือฟ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าได้ปกครองอยู่เหนือน้ำนั้น พระเจ้าทรงตรัสสั่งให้มีความสว่างเกิดขึ้น พระเจ้าเห็นว่า แสงสว่างนั้นดี จึงได้แยกความสว่างนั้นออกจากความมืด พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่า “วัน” และทรงเรียกความมืดว่า “ คืน” มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่ง

    พระเจ้าก็ทรงตรัสให้มีวันที่ 2-3-4-5-6-7 ตามลำดับ

วันที่ 1 ทรงสร้างกลางวันและกลางคืน

วันที่ 2 ทรงสร้างน้ำ อากาศ และสวรรค์

วันที่ 3 ทรงสร้างแผ่นดิน

วันที่ 4 ทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว

วันที่ 5 ทรงสร้างสรรพสัตว์

วันที่ 6 ทรงสร้างมนุษย์

วันที่ 7 คือวันเสาร์ เป็นวันพักผ่อน และมนัสการพระเจ้า

                 ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงเนรมิต ฟ้า ดิน โลก สิ่งต่างๆขึ้นมาในโลกรวมทั้งพืชพันธุ์ สัตว์ต่างๆ และมนุษย์ขึ้นไว้ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ทรงระบายลมแห่งชีวิตเข้าทางจมูก ให้มีชีวิตหายใจเข้าออก มนุษย์จึงเกิดขึ้นเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่ ทรงสร้างมนุษย์เป็นคนแรก เป็นชาย เรียกว่า อดัม และมนุษย์หญิงคนแรก เรียกว่า อีวา อาดัมและอีวา จึงกลายเป็นมนุษย์คนแรกของโลก และเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งปวง

 

      พิธีกรรมในศาสนายิวมีพิธีกรรมที่สำคัญ ดังนี้

1.วันสะบาโต (Sabbath) คือวันที่เจ็ดของสัปดาห์ ถือเป็นวันบริสุทธิ์ห้ามทำกิจกรรมใดๆ ทุกอย่างได้ถือว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อน เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้ทำกิจกรรมที่เป็นกุศล เช่น การสวดมนต์อธิษฐานภาวนาการอ่านพระคัมภีร์ และขอบคุณพระเจ้า

2.พิธีปัสคา (Pesach) เป็นพิธีกรรมที่เกิดในสมัยโมเสสเมื่อคืนวันก่อนที่โมเสสจะพาพวกยิวอพยพจาก อียิปต์ พระเจ้าทรงส่งให้พวกยิวฆ่าแกะทำเป็นอาหารรับประทานกับขนมปังที่ไม่มีเชื้อ และต้องรับประทานให้หมดวันเดียว แล้วให้ทุบหม้อไห และเครื่องครัวทั้งหมดแล้วให้เอาเลือดแกะป้ายไว้ที่หน้าประตูเพราะในเวลา กลางคืน พระเจ้าจะส่งฑูตมรณะมาฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ยิว ถ้าประตูหน้าของใครมีเลือดแกะทาอยู่ทูตมรณะจะข้ามไป จึงเรียกว่า “ปัสคา” แปลว่า “ข้ามไป”ชาวยิวฉลองวันนี้ด้วยการเลี้ยงใหญ่ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าพิธีนี้ใช้เวลา 8 วัน ในวันสุดท้ายมีการฉลองใหญ่และทุกคนก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่า “ ปีนี้พบกันที่เยรูซาเลม”

3.พิธีเซเดอร์ (Seder) พิธีเซเดอร์เป็นพิธีเมืองที่สำคัญที่สุดในศาสนายิวกระทำในคืนแรกและคืนที่ สองของพิธีปัสคา ประกอบด้วยการนับวันที่พวกยิวอพยพจากอียิปต์ใหม่ เลี้ยงฉลองในงานรื่นเริงด้วย “คิดดุช” (Kiddush) แล้วอวยพรด้วยการราดเหล้าไวน์บนขยมปังบิดามารดามักจะอวยพรให้กับเด็กๆ

4.วันแห่งการแก้ไข (Day of Atonement) ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันแห่งการแก้ไขความประพฤติ จะทำพิธีในโบสถ์แห่งเยรูซาเลม พระผู้ใหญ่จะเป็นผู้ทำพิธีล้างบาปให้ เมื่อเสร็จพิธีล้างบาปจะมีการเป่าเขาพร้อมกับการยืนยันว่า “เจ้านายของตนคือพระเจ้า” พระจะกล่าวคำขอโทษจากพระเจ้า ทั้งสำหรับตัวเองและชาวอิสราเองทุกคน ดังนั้นวันแห่งการล้างบาปจึงถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ที่ทำผิดแล้วเสียใจใน ความผิดที่ได้ทำลงไป ในเย็นวันนั้นจะมีพิธีกรรมที่เรียกว่า คอลนิดไร (Koi – Nidrei) ทุกคนตั้งสัตย์อธิษฐานเป็นการยกเลิกคำอธิษฐานเดิมที่ได้ทำลงไปแล้วโดยถูก บังคับกดขี่

            นอกจากพิธีดังกล่าวแล้ว ยังมีพิธีอื่นๆ อีกมาก เช่น พิธีฉลองปีใหม่ พิธีฉลองพืชผลในฤดูเก็บเกี่ยวในพิธีกรรมสังเวยบูชาพระเจ้านั้นชาวยิวใช้พืชผลหัวเครื่องหมอบ้าง ฆ่ากำแพะสังเวยบ้าง ศูนย์กลางศาสนาของยิวถือกรุงเยรูซาเลม เป็นนครอันศักดิ์สิทธิ์

 

นิกาย

    นิกายในศาสนายิวมี 4 นิกาย คือ

1. นิกายออร์ธอดอกซ์ (Orthodox) นับถือศาสนาเป็นแบบประเพณีนิยม มีมุขนายกเป็นหัวหน้าเน้นความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์โทราห์ และกฏหมายทัลมุดอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรถือวินัยข้อบังคับ 613 ข้อ รักษาชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ จำกัดอาหารบางประเภทพยายามดำรงชีวิตอยู่อย่างบรรพบุรุษทุกประการ ไม่เปลี่ยนแปลงประเพณีโบราณ ถือว่าประเทศอิสราเอลเป็นแผ่นดินสัญญาและมาตุภูมิของตนที่พระเจ้าได้ทรง ประทานแล้ว

2. นิกายปฏิรูป (Reform) ส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนสมัยใหม่ ถือว่าพระคัมภีร์และกฎหมายรวมทั้งประเพณีต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงได้ แปลคัมภีร์ออกเป็นภาษาพื้นเมืองและภาษาต่างๆ ได้ และตีความให้เข้ากับกาลสมัย ยกเลิกข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติโบราณที่ขัดแย้งกับชีวิตสมัยใหม่ ย่นย่อพิธีกรรมให้กะทัดรัด เลิกพิธีสังเวยบูชาสมัยโบราณและการร้องเพลงในโบสถ์ ไม่เชื่อในการเสด็จมาของพระเมสิอาห์และการสร้างประเทศอิสราเอลใหม่เพราะถือ ว่าประเทศที่ตนเกิดก็คือมาตุภูมิของตน

3. นิกายคอนเซอร์เวตีฟ (Conservative) เป็นนิกายที่พยายามเดินทางสายกลางระหว่างนิกายแรก กล่าวคือ ถือว่าศาสนายิวเป็นแก่นสำคัญของชีวิตชาวยิวทุกคน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณไว้ให้มากที่สุด ส่วนใดล้าสมัยก็ค่อยๆ ปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบของกฎหมาย

4. นิกายรีคอนสตรักชั่น (Reconstructionism) เป็นนิกายที่แยกตัวจากนิกายคอนเซอร์เวตีฟ ระหว่าง ค.ศ. 1920–40 ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาลัทธิปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) ของสหรัฐอเมริกา เป็นพวกหัวรุนแรงถืออิสระเสรีในการนับถือศาสนา และอนุโลมให้ปรับปรุงแก้ไขศาสนาให้เข้ากับชีวิตสมัยใหม่ได้

Credit : http://www.religions.mbu.ac.th/html/part2/rel10p1.htm

http://www.religions.mbu.ac.th/html/part2/rel10p2.htm

http://www.religions.mbu.ac.th/html/part2/rel10p3.htm

http://www.religions.mbu.ac.th/html/part2/rel10p4.htm

Advertisements
ความเห็น
 1. zoal พูดว่า:

  This is a new knowledge for me.

  And you can make the good website I think it better before.

 2. เดน่า พูดว่า:

  แล้วหลักธรรมอะ

 3. sitster พูดว่า:

  แล้วการออกไปทานข้าวกับแฟนมันเป็นบาปตรงไหน เหตุใดจึงสั่งสอนเช่นนั้น…เสมือนเป็นการสร้างรอยร้าวฉานให้กับคนที่รักกัน

 4. sitster พูดว่า:

  พยานพระยาโฮวากล่อมประสาทผู้คนว่า ห้ามฉลองงานรื่นเริงต่างๆ แล้ววันเกิดบุพการีที่ลูกๆสมควรไปร่วมอวยพรท่าน ก็ห้ามไปเช่นนั้นหรือ และอ้างตามคำของพยานว่า วันตายสำคัญกว่าวันเกิด เช่นนั้น ย่อมถือว่าขัดต่อคำสอนของพระยะโฮวาที่ให้นับถือบิดามารดาของตน เพราะการไม่ไปร่วมอวยพรบุพการีผู้ให้กำเนิด น่าจะถือว่าเป็นคนอกตัญญู !!!!! ลืมบุญคุณคนที่เลี้ยงดูอุ้มชูและให้การศึกษาจนเติบใหญ่ ยามท่านมีชีวิตอยู่ พวกเราลูกๆ สมควรทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด ..ให้ท่านที่ยามแก่เฒ่ามีความสุขมากที่สุด มิใช่หรือ…+++

 5. sitster พูดว่า:

  ในงานรวมตัวบรรพบุรุษงานหนึ่ง ก่อนเริ่มเงิน มีการร้องเพลงสดุดีมหาราชา คนๆหนึ่งผู้ถูกกล่อมประสาทว่า ห้ามฉลองงานรื่นเริง ก็รีบเดินออกจากโต๊ะไป…อืมมม…พยานพระยะโฮวาที่เป็นคนไทย สอนให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ พระยาโฮวา คนไทยคนนั้นก็เชื่อ ลืมแผ่นดินเกิด…และลืม…ในหลวงอันเป็นที่รักของเรา….คนไทยทุกคน

 6. hjmyokuh,jy พูดว่า:

  จุดหมายสูงสุดละค่ะ

 7. ghyugyiyopugcj พูดว่า:

  เยี่ยมคะ
  T_T

 8. ดีมากกกกกกกกกกกกเลยคะ

 9. Sarayut Gometsi Sinlapana ศรายุทธ (โกเมทสิ) ศิลปนะ พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล ข้อเท็จจริง แต่ที่เจอมาในชีวิตจริงในปัจจุบัน มันตรงข้ามกัน (อยากจะใช้คุพูดที่หยาบๆ) ทั้งเรื่องสิทธิการแต่งตัว เป็นคนปากปราศัยน้ำใจเฉือดคอ ยิ่งพวกมีตังค์ มีธุรกิจรวยๆ ยิ่งเอาเปรียบนะ คิดว่าคนที่เรียบเรียงในเวบนี้ก็รู้ดี โลภภรรยา สามี ฆ่าคน ทางตรงและทางออ้ม ในตระกูลสูง นามสุกลดัง ผู้เขียบเป็นพยานได้ เพราะเคยถูกพวกยิว ที่อยู่ในกรุงเทพ นามสกุลดัง เป็นต่างชาติ ฆ่าคนทั้งเป็น และทางออ้ม จนผู้เขียนฆ่าตัวตายมาแล้ว นี่หรือที่ว่าพวกยิวไม่โหด ขอบอกไม่จริง

  • กูรู หรือ รูกู ว่ะ พูดว่า:

   ลองไปดูเว็บอื่นแล้วลองศึกษาจากแหล่งอื่นดูค่ะ จะเห็นว่าผิดแทบทั้งหมดเนีียหรอคะความรู้เยอะ นึกว่าความแร้งเยอะ

  • อะไรของกูว่ะ พูดว่า:

   มันจึ้นอยู่กับคนค่ะ ถ้ามีคนมาบอกว่าคนพุดโหดคนพุดเลวคุณชอบหรอ คนจะเหี้ยคนจะเลวมันเป็นเฉพาะบุคคล ถ้าพ่อคุณเลวติดคุก แต่คุณไม่มีส่วนเกี่ยวอะไรด้วย แต่ชาวบ้านตราหน้าคุณว่าชั่วว่าเลวคุณจะชอบไหมคะ มันก็เหมือนกันแหละค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาว่าโหด ถ้าเขามาด่าคุณว่าเหี้ยทั้งที่คุณเห็นเจาเป็นอย่างนั้นแล้วคุณเอาเรื่องเขาก็ไมีได้ เพราะเขาโหดพวกเยอะทั้งที่ในใจคุณโกรธมากแล้วคุณยังอนากจะเสี่ยงไปชกหน้าเขาอยู่อีกหรอ ใครไม่ดีก็อย่าไปยุ่งกับเขา อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บมาใส่สมอง แล้วเอามาบ่นในบล็อก มันจะทำให้คุณดูแย่ลงๆเรื่อย เชื่อเถอะค่ะ

 10. บอส พูดว่า:

  แล้วหลักธรรมคำสอนหละครับ เอาแบบสรุปได้ไหมครับ

 11. บอส พูดว่า:

  ผมกำลังทำรายงานอยู่อะครับ

 12. trirat kongthong พูดว่า:

  ได้ความรู้เยอะจากที่ได้อ่านมาตั้งแต่ตอนต้น

 13. Neki Neki พูดว่า:

  นิกายออร์ธอดอกซ์นี่เป็นนิกายของศาสนาคริสไม่ใช่เหรอ

  • หมูขี้เกียจ พูดว่า:

   คริสต์เป็นศาสนาที่แยกตัวจากยูดาห์อีกทีค่ะ หลักธรรมคำสอนคัมภีร์กฎข้อก้ามความจริงก็เหมือนกันทุกอย่างจึงมีนิกายแบบเดียวกันในบางส่วนเพราะคริสต์เริ่มจะมีนิกายใหม่เข้ามาก็จัดแย้งกับกฎเก่าคนส่วนมากเลยไม่รู้ เดี๋ยวนี้ก็เริ่มไม่เหมือนกันแล้ว แต่นิดายน่าจะเหมือนกันบางส่วนอย่างที่ยอกกันไว้แต่แรกค่ะ

 14. คนไร้ตัวตน พูดว่า:

  ยิว คือคนที่นับถือศาสนายูดาห์ค่ะ ไม่ใช่ชื่อศาสนา แล้วก็ผิดเยอะ น่าจะตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อน ก็เข้าใจอ่ะนะคะว่าเอามาจากหลายแห่ง แต่เว็บนี้เป็นเว็บเพื่อการศึกษา ถ้าทำงานหรือรายงานผิดเนี่ยจะให้ผู้อ่านโทษใครล่ะคะ จะให้บอกว่าไปลอกจากเน็ตมาผิดอย่างนั้นเหรอ ไม่ง่ายไปหน่อยเหรอค่ะ กับความสะเพร่าของเจ้าของบล็อก ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาข้อมูลหรอกค่ะ เปลืองเวลาสากลโลก จะมาบอกว่าไม่ะกี่ยวกับเจ้าของบล็อกก็ไม่ถูกนะคะ ช่วยแก้ไขหน่อยเถอะค่ะ ไม่ชอบ กะจะเข้ามาหาความรู้ ได้แต่ความร้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s